За нас

Радка Николова - управител на "Психея Консулт"

Аз съм психолог-психотерапевт и хипнотерапевт. Не мога да си спомня, дали първо аз харесах психологията или психологията хареса мен, но е факт, че вече 14 г. сме заедно, тя ме доизгражда като личност, а аз продължавам да разкривам за себе си и другите нейната мъдрост.

Моята Алма матер, която ме формира като личност и професионалист е Нов Български Университет. Там получих здрава основа, като бакалавър по психология, която породи у мен нестихващо, здравословно любопитство към изучаване на дълбоките дебри на човешката душа /психея/, психика. По-късно житейските обстоятелства ме отведоха до магистратура по Юридическа психология, която завърших в Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград. Последваха множество обучения в различни направления на психологията.

EMDR терапия

Хипноза и хипнотерапия към Българска Асоциация по Хипноза

Групова психотерапия

Сертифицирана за базисно ниво по ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Невро-лингвистично програмиране НЛП - практик

Водене на супервизия на водещите корекционни програми и извършващите консултиране

Обучение за диагностика и превенция на суицидното поведение и стратегия за превенция на професионалния стрес сред служителите.

Обучение за прилагане на психодиагностичен инструментариум за психологическа оценка на правонарушители със специални потребности и работа със съпътстващ инструментариум

Специализирано психологическо обучение за овладяване на техники за консултиране на лишени от свобода и персонал

Обучение и прилагане на разработена програма за превенция на междуетническото насилие и формиране на толерантност към различията Базисно обучение по Транзакционен анализ – EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRNSACTIONAL ANALYSIS.

Атестация за участие в обучение „Консултиране на родители“ – Beatrice Godlewicz, Contract trainer.

Базово ниво по Позитивна психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България - гр. София

Майсторско ниво по Позитивна психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България - гр. София

В процес на сертифициране като психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България

Член на Дружеството по позитивна психотерапия

Член на Българска асоциация по хипноза

Сертифициран меадиатор

тел.: 0888 49 99 55

Тотьо Боев

Казвам се Тотьо Боев и съм клиничен психолог.

Базово образование по психология /бакалавър/ получих в Нов Български Университет, след което започнах работа в Главна дирекция изпълнение на наказанията. Основните ми занимания таб бяха свързани с психо-диагностика на правонарушители и на хора кандидатстващи за работа в системата на затворите и следсвените арести-първоначална оценка на психическа и професионална пригодност. Паралелно с работата ми като психолог завърших и магистърска програма по клинична психология в същия университет. Там усъвършенствах диагностичните си умения и усвоих такива свързани с консултирне  на проблемни и кризисни ситуации водене на групи, диагностициране и консултиране на пациенти с психични разстройства. Обучавал съм се в психиатричните клиники на ВМА, Пирогов и Медицинска академия. Придобитите знания и умения прилагах на работното си място.

От 2012 до 2020 бях методически ръководител и супервизор на психолозите в системата на ГДИН. От същата година ръководих и проект насочен към осъвременяване на ковсултативните и диагностичните умения на психолозите по линия на диагностиката, консултирането и воденето на групи както със хора работещи  в системата, така и с такива с девиантно поведение.

тел.: 0889 521 113