Идивидуални консултации

Идивидуални консултации

“Аз ще те очаквам. Аз ще те приема,

ще те оценя като незаменимо човешко същество.

Аз искам да те разбера. Аз искам

да бъдем открити и честни един към друг.

Не бих искал нищо да ни отдалечи един от друг.

Моята надежда е, че ще можем да работим заедно

толкова дълго, колкото ти чувстваш, че ти е необходимо.”

К.Роджърс

 

Индивидуалното психологическо консултиране е процес на взаимодействие между мен като консултант и Вас, като клиент, при което се цели да се окаже психологическа помощ за да успеете да преодолеете определени психични травми относно професионалната Ви кариера,брака,семейството,себеуважението,междуличностното общуване и други значими житейски обстоятелства.

В този прецес Вие запазвате своята уникалност,  независимост и отговорност за самостоятелен избор по отношение на всички въпроси,които се отнасят до Вашето житейско развитие.

Опитът на всеки мой клиент е уникален, той принадлежи на самия него и има свой специален характер, индивидуално значение и стойност. Върху тази основа се изгражда всяка стъпка на консултативния процес и е насочен към настоящето и  бъдещето на клиента, към промяна на неадаптивното поведение и цялостното му личностно развитие. Това дава възможност на личността да открие сили в себе си, да осмисли своя живот в един по-перспективен план, за да достигне едно по-добро съществуване.

Независимо от целите поставени в консултативния процес се способства за  промяна на възгледите и поведението на този който търси подкрепа, така че той да може да живее продуктивно,да изпитва удовлетвореност от начина си на живот, независимо от неизбежните социални ограничения на действителността. Да успява да контролира своето обкръжение и собствените си реакции в него. Да се научи ефективно да възприема жизнено важните решения, да оцени качествата на собствената си личност за да изгради оптимални междуличностни отношения и да реализира желанията, заложбите и способностите си!