Организационно консултиране

Организациите могат да бъдат тревожни и твърде стресиращи места!
Консултирането и терапията не са само за хора, двойки, семейства и групи. Организациите също могат да се възползват от психологическо консултиране, за да успеят да намалят тревожността на работното място, да подобрят комуникацията със служителите и отделните звена в организацията, както и да подобрят работата и да подкрепят своите служители.
Организационното консултиране цели да подпомогне създаването на работна среда, в която служителите могат да бъдат по-успешни, и да повишат способността на организациите да увеличат своята производителност и ефективност.
Организационното консултиране помага на компаниите да постигнат своите бизнес цели, като използват по-добре своите ресурси, умения и опит, както и да подобрят организационните структури и процеси.
За да се идентифицират възможностите за подобрение във вашата фирма/организация е необходимо да съставим първоначална диагностика и оценка на организационните структури, ефективността на бизнес процесите, както и да проучим субективното усещане за успешност и продуктивност на служители и мениджъри от всички нива.
Независимо от естеството на признаците на криза в организацията и на причините за нея, за управлението е важно те да се откриват и навреме и да се предприемат нужните мерки. В този смисъл, в най-общ вид всяка диагностика ще включва следните етапи:
1. Дефиниране на проблемите и определяне на границите и условията за тяхното решаване;
2. Изясняване на причините за възникване на проблемите и насоките на действие;
3. Оценка на перспективите и възможностите за излизане от неблагоприятната ситуация.
Диагностиката се осъществява с цел да бъдат открити настъпилите отклонения в структурата и функционалността на фирмата/ организацията. На диагностициране подлежи управляващата система, като цяло, като и нейните отделни части, също така околната /работна среда, в различните й слоеве и аспекти. Изводите на диагностиката имат конкретно значение за управлението и за промяната в развитието на дадена организация.
В ролята си на организационни консултанти ще разгледаме и споделим своите констатации и препоръки с висшия ръководен екип на организацията. Резултатите от проведената диагностика ще Ви представим в подробен доклад със съответните препоръки за промяна, които ще дадат възможност на организацията да подобри своята продуктивност и да постигне по-ефективно целите си. Препоръките най-често са насочени към промени в бизнес процесите, различни форми на организация или подобрения в сътрудничеството в рамките на организацията. Бихме могли също така да идентифицираме необходимостта от по-голямо използване на технологии за подпомагане на важни бизнес процеси или нови програми за обучение, за да могат да бъдат развити основни и важни умения сред служителите и ръководния състав.
Съществуват няколко добре утвърдени области на бизнес психологията и организационното консултиране, които включват:
• Подпомагане при подбора на персонал
• Създаване на положителна работна среда
• Разработване на стратегии за намаляване на стреса и тревожността
• сред служителите, като превенция на професионалното прегаряне.
• Подобряване на комуникацията между служителите и отделните звена на организацията.
• Обучение и мотивация на служителите.
• Подобряване на морала на служителите.
• Осигуряване на консултации за служителите.
• Възможности за осигуряване на условия за лидерско развитие
• Развитие на лидерски умения.
• Подобряване на организационната структура.
• Повишаване на безопасността на труда и проучване на работната среда.
• Организиране на тренинги и обучения в зависимост от заявените нужди на организацията.

Ако чувствате, че вашият екип или организация страдат от липса на посока, липса на мотивация, стрес, прегаряне или безпокойство, можем да помогнем!

„Направи живота и работата си приключения. Наблюдавай всяка стъпка, която правиш и въвлечи и другите в своето пътешествие.“

Ричард Брансън